Stem advies FNP

terug naar overzicht

Zaterdag, 10 maart 2018


As fanatyk sportfisker, warber lid fan it provinsjaal bestjoer fan it wetterskip en fûl riedslid,
Ha ik my de ôfrûne jierren fan herte ynset foar de natûr en de sportfiskerij. Wy ha hiel folle berikt, sa as: tal fan nije fissteigers, in nij, frij tagongelik parcours by Blauferlaat…………….Ek set ik my yn foar de ûntwikkeling fan rekreaasje en sportfiskerij by Skûlenboarch. We ha al in moai begjin makke, en mei jo stipe meitsje we de natûr om ús hinne hieltyd moaier en better. Foar minske, fisk en wetter.
Ik bin in foarstanner foar behâld fan alle sport-foasjennings yn alle doarpen.
It kin altyd noch better,
Foar minske, fisk en wetter


Stim Sake van der Meer list 1 nr 3