27-11-2015 Leeuwarden

Koppelwedstrijd HSV Leeuwarden 7-11-2015

Vak A * Aldlân


Plaatsing * Namen * Gewicht
1e * Geert Jacobs en Harm Broekstra * 6300 gr
2e * Peter Bies en Fokke Visser * 5580 gr
3e * Henk Veenstra en Johan Koning * 4200 gr
4e * Frans Temme en Anne Dirk van Assen * 3220 gr
5e * Gooitzen Hager en Sake v/d Meer * 2620 gr
6e * Tonny de Jonge en Jan Schoenmaker * 2440 gr

Vak B * Nylân

Plaatsing * Namen * Gewicht

1e * Sipke Marra en Lammert Marra * 3740 gr
2e * Dave Martens en Rein Pal * 2140 gr
3e * Dirk Visser en Piet Topma * 1980 gr
4e * Oldenhuis en v/d Linde * 1720 gr
5e * Hans Vijgeboom en Hans Wisse * 1280 gr
6e * Dirks en Vaatstra * 1020 gr

Vak C * Nylân

Plaatsing * Namen * Gewicht

1e * Herman Iedema en Jan Zijlstra * 4330 gr
2e * Henk de Haan en Klaas Kooistra * 4240 gr
3e * Durk Seinstra en Menno Hoogsteen * 4060 gr
4e * W. Brandsma en Freddy van Dekken * 3320 gr
5e * Henk Postema en Roel v/d Molen * 3040 gr
6e * Rinke Terpstra en Johan Terpstra * 2660 gr