AVG

PRIVACYVERKLARING VAN HSV DE RIETVOORN KOOTSTERTILLE


HSV de Rietvoorn Kootstertille is gevestigd te Oentsjerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40005671. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV de Rietvoorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Sportvisserij Nederland is de partij welke bevoegd is gegevens te verwerken uit hoofde van HSV de Rietvoorn Kootstertille.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2Sportvisserij Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.

1.3 Sportvisserij Nederland kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Nederland via telefoonnummer 030 – 605 84 00 of per e-mail: info@sportvisserijnederland.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1Sportvisserij Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2Sportvisserij Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1Sportvisserij Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2Sportvisserij Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Bilthoven, februari 2018


Stappenplan AVG (versie 1: 21-05-2018)

Persoonsgegevens inventariseren.

Onderstaande persoonsgevens worden door HSV de Rietvoorn Kootstertille verwerkt en opgeslagen.

Checklist van persoonsgegevens
– NAW-gegevens
– telefoonnummers
– e-mailadressen
– website
– geslacht
– geboortedatum en geboorteplaats
– nationaliteit
– overlijdensdatum
– lidmaatschapsnummer
– socialmedia-gegevens (facebook, twitter)
– bankrekeningnummer
– inloggegevens
– verklaring omtrent gedrag
– enz.


Waar worden deze gegevens bewaard

Bovenstaande persoonsgegevens worden door HSV de Rietvoorn Kootstertille digitaal opgeslagen in HSV Leden Online. Verzorgd en beveiligd door Sportvisserij Nederland.
Vanuit HSV de Rietvoorn te Kootstertille heeft slechts Jan Grijpstra (secretaris, penningmeester en ledenadministrateur) toegang tot deze gegevens.


Doel van de informatie

Opgeslagen gegevens hebben als doel het continueren van het lidmaatschap, het versturen van VISPas en clubblad en het per email informeren van leden omtrent actualiteiten.

Privacy policy

De privacy policy van HSV de Rietvoorn te Kootstertille is te vinden op https://derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/


Verwerkersovereenkomst

Vergunningen worden verkocht bij en door Hengelsport S.D. van der Meer te Kootstertille.
Voor deze handelingen is een verwerkersovereenkomst vastgesteld.
Een getekend exemplaar van deze overeenkomst is in te zien op het secretariaat en bij Hengelsport S.D. van der Meer.


Sportvisserij Nederland heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld met HSV de Rietvoorn Kootstertille, waardoor gegevens verwerkt in HSV leden, zijn beveiligd.

(ICT) beveiligingsmaatregelen

De vereniging is ook verantwoordelijk voor de ICT-beveiliging van de persoonsgegevens. Voor diensten en producten die HSV de Rietvoorn Kootstertille afneemt van Sportvisserij Nederland heeft Sportvisserij Nederland dit voor de vereniging geregeld. Zo worden er back-ups gemaakt van de gegevens en wordt er gezorgd voor de beveiliging van de websites.

Wie hebben toegang/ geheimhouding

Alleen Jan Grijpstra (secretaris, penningmeester en ledenadministrateur van HSV de Rietvoorn Kootstertille heeft toegang tot in HSV Leden Online opgeslagen persoonsgegevens.
Hij is zich bewust van de geheimhoudingsplicht en zal zijn opvolger hiervan verwitigen.

Persoonsgevens worden niet op een andere manier bewaard.

Bewaartermijn

HSV de Rietvoorn Kootstertille bewaart enkel lidgegevens.

Voor financiële lidgegevens is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar na het afsluiten van het boekjaar.

Voor persoonsgegevens in HSV leden zorgt Sportvisserij Nederland er voor dat deze gegevens t.z.t. worden verwijderd.

Direct marketing

HSV de Rietvoorn Kootstertille doet niet aan direct marketing.
Leden worden geïnformeerd middels een clubblad die zij krijgen toegezonden.
Slechts bij hoge uitzondering worden leden per email geïnformeerd aangaande dringende activiteiten.

Foto’s van evenementen
In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant, het verenigingsblad of op de website van de vereniging toegestaan.

Van evenementen, wedstrijden en/of andere activiteiten kunnen verslagen, uitslagen, deelnemerslijsten en foto’s worden gepubliceerd op de diverse daarvoor gangbare media zonder dat daar vooraf van een lid of leden uitdrukkelijke toestemming hoeft te worden gevraagd.

Controle en evaluatie

Dit stappenplan AVG bevat een versienummer + datum. Bij toekomstige wijzigingen wijzigen deze gegevens mee.

Dit stappenplan AVG, de privacy policy en de verwerkersovereenkomst persoongegevens zijn aan de leden van HSV de Rietvoorn Kootstertille kenbaar gemaakt middels publicatie op de website https://derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/

Jaarlijks, voorafgaand de ALV, wordt bekeken of alles wat betreft het beveiligen van de persoonsgegevens nog up-to-date is en of er verdere maatregelen nodig zijn.


VERWERKERSOVEREENKOMST

PARTIJEN:
1.HSV de Rietvoorn gevestigd aan de Rengersweg 20, 9062 ED te Oentsjerk
en
2. Hengelsport S.D. van der Meer, gevestigd aan de Tellebourren 26, 9288 AP te Kootstertille (hierna genoemd Verwerker);


OVERWEGENDE DAT:
a)bovengenoemde partijen zijn eerder een Overeenkomst aangegaan met als doel leden werven en lidgegevens doorsturen naar Sportvisserij Nederland ter verwerking in de centrale ledenadministratie in het kader waarvan persoonsgegevens door Verwerker (kunnen) worden verwerkt;
b)ten aanzien van deze overeenkomst HSV de Rietvoorn als “verwerkingsverantwoordelijke”, en Verwerker als “verwerker” moet worden aangemerkt in de zin van Artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
c)partijen in deze Verwerkersovereenkomst de tussen hen gemaakte afspraken neerleggen die gelden voor het verwerken van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van HSV de Rietvoorn.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. REIKWIJDTE VAN DEZE VERWERKERSOVEREENKOMST
1.1 Verwerker zal de persoonsgegevens die zijn verstrekt door HSV de Rietvoorn uitsluitend
verwerken ten behoeve en in opdracht van HSV de Rietvoorn in overeenstemming met
de verwerkingsdoeleinden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
1.2 Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de doeleinden van verwerking van de
Persoonsgegevens en de daartoe gebruikte middelen.

2. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERWERKER
2.1 Verwerker is verplicht om alle instructies van HSV de Rietvoorn op te volgen ten aanzien
van de verwerking van de Persoonsgegevens.
2.2 Verwerker zal zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes
betreffende de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Verwerker verklaart met
deze regelgeving bekend te zijn.
2.3 Het is Verwerker niet toegestaan om de Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of enig
ander doel dan in de Overeenkomst genoemde doelen te verwerken en/of aan
derden te verstrekken.
2.4 Verwerker zal op eerste verzoek van HSV de Rietvoorn aan haar toegang verlenen tot
de Persoonsgegevens dan wel deze Persoonsgegevens ter beschikking stellen op een wijze
die HSV de Rietvoorn wenselijk acht.

3. SUB-VERWERKERS EN DOORGIFTE
3.1 Verwerker mag voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen het kader van deze
Verwerkersovereenkomst uitsluitend derden inschakelen indien die zijn goedgekeurd door
HSV de Rietvoorn.
3.2 Indien (een deel van) de verwerking van de Persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een
Sub-verwerker, is Verwerker jegens HSV de Rietvoorn volledig aansprakelijk voor de
verwerking van de Persoonsgegevens door Sub-verwerker overeenkomstig de verplichtingen
die op grond van deze Verwerkersovereenkomst op Verwerker rusten.
3.3 Verwerker en eventuele Sub-verwerkers mogen Persoonsgegevens uitsluitend (laten)
verwerken binnen de Europees Economische Ruimte.
3.4 Verwerker zorgt ervoor dat aan Sub-verwerkers, ten aanzien van de door hen uitgevoerde
verwerking(en) van Persoonsgegevens door middel van een schriftelijke “Sub”-
verwerkersovereenkomst dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden opgelegd
als in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker verstrekt op eerste verzoek van Sportvisserij
Nederland aan haar een kopie van deze Sub-verwerkersovereenkomst(en).

4. GEHEIMHOUDING
4.1 Behoudens aan Sub-verwerkers mag Verwerker geen Persoonsgegevens aan derden
kenbaar maken of derden daartoe toegang geven, tenzij HSV de Rietvoorn daar vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Onder derden wordt ook personeel
van Verwerker begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat dergelijk personeel voor het
uitvoeren van de Overeenkomst kennisneemt van de Persoonsgegevens. Deze geheim-
houdingsplicht blijft onverminderd van kracht na het einde van de Verwerkersovereenkomst.
4.2 Verwerker verplicht zich om medewerkers die werkzaamheden verrichten in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst, de verplichtingen op te leggen de Persoonsgegevens
geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen.

5. BEVEILIGING
5.1 Verwerker verplicht zich ertoe zodanige technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen te treffen dat de Persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen
verlies of onzorgvuldige, ondeskundige of onrechtmatige verwerking.
5.2 Verwerker zorgt ervoor dat bij de verwerking van Persoonsgegevens betrokken medewerkers
de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van Verwerker kennen en zich aan die
verplichtingen houden.
5.3 Op eerste verzoek van HSV de Rietvoorn geeft Verwerker informatie over de toegepaste
beveiliging van de Persoonsgegevens en zal waar gewenst door HSV de Rietvoorn de
beveiligingsnormen aanpassen.

6. CONTROLE
6.1 Verwerker stelt HSV de Rietvoorn in staat om HSV de Rietvoorn met inachtneming
van een redelijke aanzeggingstermijn, de naleving door Verwerker van deze
Verwerkersovereenkomst te (laten) controleren. Hiertoe kan desgewenst door Sportvisserij
Nederland een onafhankelijke auditor worden ingezet, aan wie Verwerker alle benodigde
toegang en informatie zal verstrekken.
6.2 Verwerker verstrekt op eerste verzoek van HSV de Rietvoorn aan haar een rapportage
waarin Verwerker informatie geeft over de beveiligingsmaatregelen (zie artikel 5),
beveiligingsincidenten en mogelijke veiligheidsrisico’s ten aanzien van de Persoonsgegevens.

7. INFORMEERPLICHT VERWERKER
7.1 Zodra Verwerker kennisneemt van een (dreigend of plaatsgevonden) beveiligingsincident
inzake diefstal, verlies of ontoegankelijkheid van gegevens of enige inbreuk of dreigende
inbreuk op de beveiliging in de zin van art. 33 AVG, stelt Verwerker HSV de Rietvoorn
hiervan direct op de hoogte en zal Verwerker daarbij informatie verstrekken over:
a) de aard van het incident en de feitelijke toedracht voor zover bekend of vermoed;
b) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
c) de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident voor de verwerking van de
Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen en;
d) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen
van het incident te verhelpen of te beperken.
7.2 Verwerker verleent op verzoek van HSV de Rietvoorn de gevraagde medewerking die
HSV de Rietvoorn nodig acht om een inbreuk op de beveiliging te melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Verwerker mag een dergelijke melding
niet doen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HSV de Rietvoorn.
7.3 Eventuele kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de verplichtingen voor Verwerker
zoals genoemd in lid 1 of 2 van dit artikel komen voor rekening van Verwerker.
7.4 Verwerker zal HSV de Rietvoorn direct informeren over enig verzoek of onderzoek
van enige overheids- of vergelijkbare instantie met betrekking tot de verstrekking of
verwerking van de Persoonsgegevens.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1 Onverminderd het bepaalde in art. 3.1 is Verwerker aansprakelijk voor alle schade die
voor HSV de Rietvoorn voortvloeit uit een aan Verwerker en/of Sub-verwerker
toerekenbare schending van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van
Persoonsgegevens of niet-nakoming van verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
8.2 Verwerker vrijwaart HSV de Rietvoorn van elke boete of schade die door Sportvisserij
Nederland verschuldigd respectievelijk geleden wordt als gevolg van het toerekenbaar niet-
nakomen door Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst.

9. OMGANG MET RECHTEN VAN BETROKKENEN
9.1 Verwerker zal desgevraagd aan HSV de Rietvoorn alle benodigde medewerking
verlenen om uitvoering te geven aan inzageverzoeken van betrokkenen of het verzoek om
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens. Indien dergelijke
verzoeken binnenkomen bij Verwerker zullen deze in overleg met HSV de Rietvoorn
worden afgehandeld en niet zelfstandig.

10. OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS BIJ BEËINDIGING
10.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst op welke grond en op welke wijze dan ook is
Verwerker verplicht op eerste verzoek van HSV de Rietvoorn:
a) alle Persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan HSV de Rietvoorn op de wijze
en in het format zoals door HSV de Rietvoorn gewenst;
b) onmiddellijk de verwerking van Persoonsgegevens te staken en te zorgen dat eventuele
Sub-verwerkers hetzelfde doen;
c) nadat HSV de Rietvoorn daartoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven, alle
Persoonsgegevens die schriftelijk of elektronisch zijn opgeslagen permanent te verwijderen
of, voor zover permanente verwijdering van de gegevensdrager niet mogelijk is, de
gegevensdrager te vernietigen, en desgevraagd schriftelijk aan HSV de Rietvoorn
bevestigen dat aan alle verplichtingen uit hoofde van dit artikel is voldaan.

11. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum dat partijen de
Verwerkersovereenkomst hebben ondertekend.
11.2 Deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de duur dat Verwerker Persoonsgegevens
verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
11.3 Verwerker kan deze Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
11.4 De bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst blijven ook na het einde van de
Overeenkomst onverminderd van kracht zolang Verwerker Persoonsgegevens in het kader
van de Overeenkomst onder zich heeft.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Verwerkersovereenkomst en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht.

HSV de RietvoornHengelsport S.D. van der Meer
Oentsjerk, mei 2018Kootstertille, mei 2018

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt.
Een getekend exemplaar van deze overeenkomst is in te zien op het secretariaat en bij Hengelsport S.D. van der Meer.

Jan Grijpstra, Secretaris   Sake van der Meer (Verwerker)