Nieuwe reglement NK Clubs

terug naar overzicht

Vrijdag, 22 december 2017

LANDELIJKE FINALE CLUBKAMPIOENSCHAP SPORTVISSERIJ NEDERLAND 2018
WEDSTRIJDREGLEMENT


Deelname
Uit iedere federatie mag de winnaar (één vereniging) van het federatief clubkampioenschap deelnemen aan de landelijke finale.
Wanneer de nummer 1 om welke reden dan ook niet wil/kan deelnemen aan de finale, is de betreffende federatie gemachtigd om de nummer 2 af te vaardigen. Wanneer de nummer 2 ook niet kan, kan geen andere vereniging worden afgevaardigd.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige (Jeugd)VISpas van de vereniging waarvoor ze uitkomen.
Het maximaal aantal deelnemende vissers (alle leeftijden) per vereniging is 25. De uitslag wordt echter opgemaakt op basis van de tien beste uitslagen (vissers) van één vereniging.
De betreffende federatie meldt de winnende vereniging aan bij Sportvisserij Nederland en verstrekt de volgende gegevens van alle deelnemers (max. 25)
Naam
VISpasnummer
Adresgegevens
Geboortedatum
E-mailadres
Een junior geldt als iemand in het bezit van een JeugdVispas.
De finale betreft één wedstrijd, op één en dezelfde dag gevist.
Deelname aan de landelijke finale van het Clubkampioenschap is gratis.


Wedstrijdregels
Sportvisserij Nederland bepaalt waar en wanneer de finale gevist wordt. Dit zal altijd aan het eind van het seizoen zijn, zodat alle federaties ruim de tijd hebben hun federatieve wedstrijden af te ronden.
De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. Sportvisserij Nederland heeft het recht de finale bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd overnieuw gevist.
Signalen: (bij aankomst aan de stek, mag direct worden begonnen met voorbereiden)
1e signaal: start wedstrijd (11:00)
2e signaal: einde wedstrijd(15:00)
De hengel dient direct te worden opgehaald na het 2e signaal, alleen vangst die tijdens zich tijdens signaal 2 boven het wateropvlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het leefnet.
Er mag worden gevist met één hengel. De hengelkeuze is vrij.
Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
De loting en indeling van het parcours is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt dus na aanmelding van de deelnemende verenigingen vastgesteld door Sportvisserij Nederland. Er wordt gevist in vakken.


Elke gevangen meetellende vis moet door de deelneemster in een ruim leefnet worden bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.
De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.
Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd dat gevangen is. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. In het kader van de gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en baars (inclusief ondermaatse baars) niet in het leefnet worden bewaard.
De juryleden wijzen per vak dat zij wegen twee deelnemers aan die helpen bij het wegen.


Klassering
Per vak wordt een klassering opgemaakt, gerangschikt op vangstgewicht. De visser met het hoogste vangstgewicht per vak krijgt een klassering in punten, naar gelang het aantal deelnemers in het vak. Voorbeeld: in een vak met 20 deelnemers, krijgt de vakwinnaar 20 punten, de nummer twee 19 punten, de nummer drie 18 punten, enz.
Jeugvissers (leeftijd JeugdVispas) krijgen 5 punten extra.
Indien meer deelnemers hetzelfde vangstgewicht hebben in hun vak, verkrijgen zij dezelfde klassementspunten. Vervolgens wordt doorgeteld (10. 9. 9. 7. 6. enz).
Alle vissers zonder vangst (gewicht: 0 gram) krijgen het aantal punten van de laagst genoteerde deelnemer uit de gehele wedstrijd mét vangst plus 1 punt. Voorbeeld: in vak C zit Piet Klaassen met 6 gram vangst en daarmee heeft hij 5 punten behaald. Alle andere deelnemers zonder vangst in de wedstrijd, ontvangen daardoor 4 punten.
Nadat alle vakuitslagen zijn opgemaakt, wordt per vereniging een rankschikking gemaakt van de deelnemers met hun behaalde aantal punten.
De klassering voor verenigingen geldt over de 10 hoogst geklasseerde vissers per vereniging.
Het aantal punten van de beste 10 deelnemers bij elkaar opgeteld, is de eindklassering van de vereniging. De vereniging met het hoogst aantal punten totaal is de winnaar van de landelijke finale clubkampioenschap.
Niet verschenen deelnemers en gediskwalificeerde deelnemers ontvangen geen klassementspunten.
Indien verenigingen met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.
Volgens het totale vangstgewicht van de tien hoogst geklasseerden;
Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per vereniging;
Volgens het op een na hoogste vangstgewicht.


Prijzen
Na de wedstrijd is op een locatie in de omgeving van het parcours een samenzijn met prijsuitreiking.
De prijsverdeling per vereniging is als volgt:
Nummer 1: Beker + € 500
Nummer 2: Beker + € 250
Nummer 3: Beker + € 150
Na de wedstrijd is er voor alle deelnemers een hapje en een drankje.


Overig
Onkosten van deelnemers/verenigingen tijdens de landelijke finale van het Clubkampioenschap worden door Sportvisserij Nederland niet vergoed.
Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.
Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van de wedstrijd of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag.
Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen.
Voor deelnemers gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door Sportvisserij Nederland een ontheffing is verkregen die vooraf is gecommuniceerd.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de betreffende wedstrijd.
Na een besluit van de jury/juryrapport kan nog één keer protest worden aangetekend – schriftelijk en binnen 5 werkdagen na het genomen besluit – gericht aan de secretaris en commissaris wedstrijden van het bestuur van Sportvisserij Nederland. Het besluit van de secretaris en commissaris wedstrijden (namens het bestuur van het bestuur van Sportvisserij Nederland) wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend.
Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens Sportvisserij Nederland verklaren met hun deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak evenals aan de besluiten van diens organen waaronder de aanklager, tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing en seksuele intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het Instituut Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak.
Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement..